کمترین: 
1.9903
بیشترین: 
2.0215
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0056
زمان: 
1/14 23:08
قیمت نفت کوره امروز 14 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 14 فروردین 1398 , 2.0056 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/14 00:08","price":2.013},{"date":"1398/01/14 00:32","price":2.0118},{"date":"1398/01/14 01:08","price":2.0103},{"date":"1398/01/14 01:32","price":2.0104},{"date":"1398/01/14 02:08","price":2.0111},{"date":"1398/01/14 03:08","price":2.0093},{"date":"1398/01/14 04:08","price":2.0091},{"date":"1398/01/14 04:32","price":2.0095},{"date":"1398/01/14 05:08","price":2.0114},{"date":"1398/01/14 05:32","price":2.0135},{"date":"1398/01/14 06:08","price":2.0138},{"date":"1398/01/14 06:32","price":2.0135},{"date":"1398/01/14 07:08","price":2.0133},{"date":"1398/01/14 07:32","price":2.014},{"date":"1398/01/14 08:08","price":2.0125},{"date":"1398/01/14 08:32","price":2.0126},{"date":"1398/01/14 09:08","price":2.0124},{"date":"1398/01/14 09:32","price":2.0133},{"date":"1398/01/14 10:08","price":2.0137},{"date":"1398/01/14 10:32","price":2.015},{"date":"1398/01/14 11:08","price":2.0159},{"date":"1398/01/14 12:08","price":2.0148},{"date":"1398/01/14 13:08","price":2.0215},{"date":"1398/01/14 13:32","price":2.0137},{"date":"1398/01/14 14:08","price":2.0118},{"date":"1398/01/14 14:32","price":2.0149},{"date":"1398/01/14 15:08","price":2.0126},{"date":"1398/01/14 15:32","price":2.0137},{"date":"1398/01/14 16:08","price":2.0143},{"date":"1398/01/14 16:32","price":2.0114},{"date":"1398/01/14 17:08","price":2.0116},{"date":"1398/01/14 17:32","price":2.0153},{"date":"1398/01/14 18:08","price":2.0086},{"date":"1398/01/14 19:08","price":2.0057},{"date":"1398/01/14 20:08","price":2},{"date":"1398/01/14 21:08","price":2.0009},{"date":"1398/01/14 21:32","price":1.9903},{"date":"1398/01/14 22:08","price":1.9939},{"date":"1398/01/14 23:08","price":2.0056}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398