کمترین: 
68.87
بیشترین: 
69.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.25
زمان: 
1/14 23:08
قیمت نفت برنت امروز 14 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 14 فروردین 1398 , 69.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/14 00:08","price":69.49},{"date":"1398/01/14 00:32","price":69.47},{"date":"1398/01/14 01:08","price":69.42},{"date":"1398/01/14 01:32","price":69.45},{"date":"1398/01/14 02:08","price":69.54},{"date":"1398/01/14 03:08","price":69.57},{"date":"1398/01/14 05:08","price":69.59},{"date":"1398/01/14 05:32","price":69.71},{"date":"1398/01/14 06:08","price":69.75},{"date":"1398/01/14 06:32","price":69.74},{"date":"1398/01/14 07:08","price":69.73},{"date":"1398/01/14 07:32","price":69.78},{"date":"1398/01/14 08:08","price":69.7},{"date":"1398/01/14 08:32","price":69.73},{"date":"1398/01/14 09:08","price":69.71},{"date":"1398/01/14 09:32","price":69.72},{"date":"1398/01/14 10:08","price":69.75},{"date":"1398/01/14 11:08","price":69.85},{"date":"1398/01/14 12:08","price":69.82},{"date":"1398/01/14 13:08","price":69.91},{"date":"1398/01/14 13:32","price":69.75},{"date":"1398/01/14 14:08","price":69.68},{"date":"1398/01/14 14:32","price":69.77},{"date":"1398/01/14 15:08","price":69.69},{"date":"1398/01/14 16:32","price":69.65},{"date":"1398/01/14 17:08","price":69.59},{"date":"1398/01/14 17:32","price":69.68},{"date":"1398/01/14 18:08","price":69.5},{"date":"1398/01/14 19:08","price":69.44},{"date":"1398/01/14 20:08","price":69.09},{"date":"1398/01/14 21:08","price":69.22},{"date":"1398/01/14 21:32","price":68.87},{"date":"1398/01/14 22:08","price":68.96},{"date":"1398/01/14 23:08","price":69.25}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398