کمترین: 
62.2
بیشترین: 
62.94
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.34
زمان: 
1/14 23:08
قیمت نفت سبک امروز 14 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 14 فروردین 1398 , 62.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/14 00:08","price":62.7},{"date":"1398/01/14 00:32","price":62.66},{"date":"1398/01/14 01:08","price":62.57},{"date":"1398/01/14 01:32","price":62.58},{"date":"1398/01/14 02:08","price":62.56},{"date":"1398/01/14 03:08","price":62.5},{"date":"1398/01/14 04:08","price":62.48},{"date":"1398/01/14 04:32","price":62.5},{"date":"1398/01/14 05:08","price":62.61},{"date":"1398/01/14 05:32","price":62.81},{"date":"1398/01/14 06:08","price":62.78},{"date":"1398/01/14 06:32","price":62.84},{"date":"1398/01/14 07:08","price":62.8},{"date":"1398/01/14 07:32","price":62.84},{"date":"1398/01/14 08:08","price":62.77},{"date":"1398/01/14 08:32","price":62.78},{"date":"1398/01/14 09:08","price":62.77},{"date":"1398/01/14 09:32","price":62.8},{"date":"1398/01/14 10:08","price":62.84},{"date":"1398/01/14 11:08","price":62.86},{"date":"1398/01/14 12:08","price":62.8},{"date":"1398/01/14 13:08","price":62.94},{"date":"1398/01/14 13:32","price":62.79},{"date":"1398/01/14 14:08","price":62.71},{"date":"1398/01/14 14:32","price":62.77},{"date":"1398/01/14 15:08","price":62.66},{"date":"1398/01/14 15:32","price":62.68},{"date":"1398/01/14 16:08","price":62.7},{"date":"1398/01/14 16:32","price":62.62},{"date":"1398/01/14 17:08","price":62.58},{"date":"1398/01/14 17:32","price":62.64},{"date":"1398/01/14 18:08","price":62.52},{"date":"1398/01/14 19:08","price":62.51},{"date":"1398/01/14 20:08","price":62.2},{"date":"1398/01/14 21:08","price":62.59},{"date":"1398/01/14 21:32","price":62.3},{"date":"1398/01/14 22:08","price":62.31},{"date":"1398/01/14 23:08","price":62.34}
بروزرسانی در تاریخ 02 بهمن 1398