کمترین: 
21.38
بیشترین: 
22.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.02
زمان: 
1/13 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 13 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 13 فروردین 1398 , 22.02 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/13 11:08","price":21.56},{"date":"1398/01/13 11:32","price":21.67},{"date":"1398/01/13 12:08","price":21.57},{"date":"1398/01/13 13:08","price":21.38},{"date":"1398/01/13 13:32","price":21.49},{"date":"1398/01/13 14:08","price":21.54},{"date":"1398/01/13 14:32","price":21.72},{"date":"1398/01/13 15:08","price":21.71},{"date":"1398/01/13 15:32","price":21.69},{"date":"1398/01/13 16:08","price":21.61},{"date":"1398/01/13 16:32","price":21.51},{"date":"1398/01/13 17:08","price":21.5},{"date":"1398/01/13 17:32","price":21.6},{"date":"1398/01/13 18:08","price":21.77},{"date":"1398/01/13 18:32","price":21.85},{"date":"1398/01/13 19:32","price":22.13},{"date":"1398/01/13 20:08","price":22.17},{"date":"1398/01/13 20:32","price":22.03},{"date":"1398/01/13 21:08","price":22.02}
بروزرسانی در تاریخ 09 اسفند 1398