کمترین: 
608.88
بیشترین: 
615.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
615.63
زمان: 
1/13 23:32
قیمت گازوئیل امروز 13 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 13 فروردین 1398 , 615.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/13 00:32","price":609},{"date":"1398/01/13 01:08","price":609.5},{"date":"1398/01/13 02:08","price":609.75},{"date":"1398/01/13 05:08","price":610.5},{"date":"1398/01/13 06:08","price":611.38},{"date":"1398/01/13 06:32","price":611},{"date":"1398/01/13 07:08","price":610.88},{"date":"1398/01/13 07:32","price":609.75},{"date":"1398/01/13 08:32","price":609.63},{"date":"1398/01/13 09:08","price":609.5},{"date":"1398/01/13 09:32","price":609.38},{"date":"1398/01/13 10:08","price":609.5},{"date":"1398/01/13 10:32","price":610},{"date":"1398/01/13 11:08","price":609.63},{"date":"1398/01/13 11:32","price":609.88},{"date":"1398/01/13 12:08","price":610.63},{"date":"1398/01/13 13:08","price":611.38},{"date":"1398/01/13 13:32","price":611.88},{"date":"1398/01/13 14:08","price":614.63},{"date":"1398/01/13 14:32","price":613.63},{"date":"1398/01/13 15:08","price":614.13},{"date":"1398/01/13 15:32","price":612.63},{"date":"1398/01/13 16:08","price":613.13},{"date":"1398/01/13 16:32","price":610.75},{"date":"1398/01/13 17:08","price":609.88},{"date":"1398/01/13 17:32","price":608.88},{"date":"1398/01/13 18:08","price":610.25},{"date":"1398/01/13 18:32","price":612.38},{"date":"1398/01/13 19:08","price":613.38},{"date":"1398/01/13 19:32","price":613.13},{"date":"1398/01/13 20:32","price":614.38},{"date":"1398/01/13 21:08","price":613.75},{"date":"1398/01/13 21:32","price":613.63},{"date":"1398/01/13 22:08","price":613.88},{"date":"1398/01/13 22:32","price":612.63},{"date":"1398/01/13 23:08","price":614.63},{"date":"1398/01/13 23:32","price":615.63}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399