کمترین: 
2.676
بیشترین: 
2.718
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.689
زمان: 
1/13 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 13 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 13 فروردین 1398 , 2.689 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/13 00:08","price":2.704},{"date":"1398/01/13 01:08","price":2.703},{"date":"1398/01/13 02:08","price":2.704},{"date":"1398/01/13 03:08","price":2.701},{"date":"1398/01/13 03:32","price":2.705},{"date":"1398/01/13 04:08","price":2.703},{"date":"1398/01/13 04:32","price":2.702},{"date":"1398/01/13 05:08","price":2.703},{"date":"1398/01/13 05:32","price":2.705},{"date":"1398/01/13 06:08","price":2.702},{"date":"1398/01/13 06:32","price":2.7},{"date":"1398/01/13 07:08","price":2.703},{"date":"1398/01/13 07:32","price":2.702},{"date":"1398/01/13 08:32","price":2.7},{"date":"1398/01/13 09:08","price":2.699},{"date":"1398/01/13 09:32","price":2.695},{"date":"1398/01/13 10:08","price":2.711},{"date":"1398/01/13 10:32","price":2.708},{"date":"1398/01/13 11:08","price":2.705},{"date":"1398/01/13 11:32","price":2.704},{"date":"1398/01/13 12:08","price":2.703},{"date":"1398/01/13 13:08","price":2.695},{"date":"1398/01/13 14:08","price":2.699},{"date":"1398/01/13 14:32","price":2.697},{"date":"1398/01/13 15:08","price":2.7},{"date":"1398/01/13 15:32","price":2.704},{"date":"1398/01/13 16:32","price":2.707},{"date":"1398/01/13 17:08","price":2.713},{"date":"1398/01/13 17:32","price":2.718},{"date":"1398/01/13 18:08","price":2.699},{"date":"1398/01/13 18:32","price":2.695},{"date":"1398/01/13 19:08","price":2.681},{"date":"1398/01/13 19:32","price":2.687},{"date":"1398/01/13 20:08","price":2.681},{"date":"1398/01/13 20:32","price":2.683},{"date":"1398/01/13 21:08","price":2.676},{"date":"1398/01/13 21:32","price":2.678},{"date":"1398/01/13 22:08","price":2.679},{"date":"1398/01/13 22:32","price":2.678},{"date":"1398/01/13 23:08","price":2.684},{"date":"1398/01/13 23:32","price":2.689}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399