کمترین: 
1.894
بیشترین: 
1.9287
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9287
زمان: 
1/13 23:32
قیمت بنزین امروز 13 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 13 فروردین 1398 , 1.9287 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/13 00:08","price":1.9013},{"date":"1398/01/13 00:32","price":1.9015},{"date":"1398/01/13 01:08","price":1.9029},{"date":"1398/01/13 01:32","price":1.903},{"date":"1398/01/13 03:08","price":1.904},{"date":"1398/01/13 03:32","price":1.9035},{"date":"1398/01/13 04:08","price":1.9025},{"date":"1398/01/13 04:32","price":1.9035},{"date":"1398/01/13 05:08","price":1.9055},{"date":"1398/01/13 05:32","price":1.9065},{"date":"1398/01/13 06:08","price":1.9085},{"date":"1398/01/13 06:32","price":1.9075},{"date":"1398/01/13 07:32","price":1.9025},{"date":"1398/01/13 08:32","price":1.9035},{"date":"1398/01/13 09:08","price":1.902},{"date":"1398/01/13 09:32","price":1.901},{"date":"1398/01/13 10:08","price":1.9015},{"date":"1398/01/13 10:32","price":1.9025},{"date":"1398/01/13 11:08","price":1.901},{"date":"1398/01/13 11:32","price":1.903},{"date":"1398/01/13 12:08","price":1.9045},{"date":"1398/01/13 13:08","price":1.9062},{"date":"1398/01/13 13:32","price":1.9076},{"date":"1398/01/13 14:08","price":1.9114},{"date":"1398/01/13 14:32","price":1.905},{"date":"1398/01/13 15:08","price":1.9071},{"date":"1398/01/13 15:32","price":1.9053},{"date":"1398/01/13 16:08","price":1.9055},{"date":"1398/01/13 16:32","price":1.9022},{"date":"1398/01/13 17:08","price":1.9008},{"date":"1398/01/13 17:32","price":1.894},{"date":"1398/01/13 18:08","price":1.9054},{"date":"1398/01/13 18:32","price":1.9098},{"date":"1398/01/13 19:08","price":1.9133},{"date":"1398/01/13 19:32","price":1.9112},{"date":"1398/01/13 20:08","price":1.9126},{"date":"1398/01/13 20:32","price":1.9155},{"date":"1398/01/13 21:08","price":1.913},{"date":"1398/01/13 21:32","price":1.9135},{"date":"1398/01/13 22:08","price":1.914},{"date":"1398/01/13 22:32","price":1.9131},{"date":"1398/01/13 23:08","price":1.9263},{"date":"1398/01/13 23:32","price":1.9287}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398