کمترین: 
1.9866
بیشترین: 
2.0123
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0123
زمان: 
1/13 23:32
قیمت نفت کوره امروز 13 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 13 فروردین 1398 , 2.0123 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/13 00:08","price":1.9878},{"date":"1398/01/13 01:08","price":1.9897},{"date":"1398/01/13 01:32","price":1.9902},{"date":"1398/01/13 02:08","price":1.9905},{"date":"1398/01/13 03:08","price":1.9902},{"date":"1398/01/13 03:32","price":1.9892},{"date":"1398/01/13 04:08","price":1.9878},{"date":"1398/01/13 04:32","price":1.9892},{"date":"1398/01/13 05:08","price":1.9927},{"date":"1398/01/13 05:32","price":1.993},{"date":"1398/01/13 06:08","price":1.995},{"date":"1398/01/13 06:32","price":1.9941},{"date":"1398/01/13 07:08","price":1.9936},{"date":"1398/01/13 07:32","price":1.9909},{"date":"1398/01/13 08:08","price":1.9906},{"date":"1398/01/13 08:32","price":1.9905},{"date":"1398/01/13 09:08","price":1.9895},{"date":"1398/01/13 09:32","price":1.9892},{"date":"1398/01/13 10:08","price":1.9897},{"date":"1398/01/13 10:32","price":1.9911},{"date":"1398/01/13 11:08","price":1.9909},{"date":"1398/01/13 11:32","price":1.9897},{"date":"1398/01/13 12:08","price":1.9918},{"date":"1398/01/13 13:08","price":1.9956},{"date":"1398/01/13 13:32","price":1.9968},{"date":"1398/01/13 14:08","price":2.0052},{"date":"1398/01/13 14:32","price":2.0018},{"date":"1398/01/13 15:08","price":2.0038},{"date":"1398/01/13 15:32","price":2.0004},{"date":"1398/01/13 16:32","price":1.9916},{"date":"1398/01/13 17:08","price":1.9903},{"date":"1398/01/13 17:32","price":1.9866},{"date":"1398/01/13 18:08","price":1.9924},{"date":"1398/01/13 18:32","price":2.0007},{"date":"1398/01/13 19:08","price":2.0046},{"date":"1398/01/13 19:32","price":2.0036},{"date":"1398/01/13 20:08","price":2.0045},{"date":"1398/01/13 20:32","price":2.0092},{"date":"1398/01/13 21:08","price":2.0069},{"date":"1398/01/13 21:32","price":2.0061},{"date":"1398/01/13 22:08","price":2.0072},{"date":"1398/01/13 22:32","price":2.0019},{"date":"1398/01/13 23:08","price":2.0098},{"date":"1398/01/13 23:32","price":2.0123}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398