کمترین: 
68.77
بیشترین: 
69.44
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.44
زمان: 
1/13 23:32
قیمت نفت برنت امروز 13 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 13 فروردین 1398 , 69.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/13 00:08","price":69.04},{"date":"1398/01/13 00:32","price":69.06},{"date":"1398/01/13 01:08","price":69.13},{"date":"1398/01/13 01:32","price":69.17},{"date":"1398/01/13 02:08","price":69.18},{"date":"1398/01/13 02:32","price":69.19},{"date":"1398/01/13 03:08","price":69.18},{"date":"1398/01/13 05:08","price":69.28},{"date":"1398/01/13 06:08","price":69.4},{"date":"1398/01/13 06:32","price":69.37},{"date":"1398/01/13 07:08","price":69.34},{"date":"1398/01/13 07:32","price":69.15},{"date":"1398/01/13 08:08","price":69.16},{"date":"1398/01/13 09:08","price":69.13},{"date":"1398/01/13 09:32","price":69.12},{"date":"1398/01/13 10:08","price":69.15},{"date":"1398/01/13 10:32","price":69.18},{"date":"1398/01/13 11:08","price":69.14},{"date":"1398/01/13 11:32","price":69.15},{"date":"1398/01/13 12:08","price":69.16},{"date":"1398/01/13 13:08","price":69.14},{"date":"1398/01/13 13:32","price":69.22},{"date":"1398/01/13 14:08","price":69.4},{"date":"1398/01/13 14:32","price":69.29},{"date":"1398/01/13 15:08","price":69.34},{"date":"1398/01/13 15:32","price":69.22},{"date":"1398/01/13 16:08","price":69.14},{"date":"1398/01/13 16:32","price":68.95},{"date":"1398/01/13 17:08","price":68.86},{"date":"1398/01/13 17:32","price":68.77},{"date":"1398/01/13 18:08","price":69},{"date":"1398/01/13 18:32","price":69.15},{"date":"1398/01/13 19:08","price":69.22},{"date":"1398/01/13 19:32","price":69.17},{"date":"1398/01/13 20:08","price":69.25},{"date":"1398/01/13 20:32","price":69.39},{"date":"1398/01/13 21:08","price":69.24},{"date":"1398/01/13 22:08","price":69.25},{"date":"1398/01/13 22:32","price":69.17},{"date":"1398/01/13 23:08","price":69.33},{"date":"1398/01/13 23:32","price":69.44}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1398