کمترین: 
61.61
بیشترین: 
62.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.66
زمان: 
1/13 23:32
قیمت نفت سبک امروز 13 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 13 فروردین 1398 , 62.66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/13 00:08","price":61.61},{"date":"1398/01/13 00:32","price":61.63},{"date":"1398/01/13 01:08","price":61.7},{"date":"1398/01/13 01:32","price":61.76},{"date":"1398/01/13 02:08","price":61.77},{"date":"1398/01/13 03:08","price":61.73},{"date":"1398/01/13 03:32","price":61.71},{"date":"1398/01/13 04:08","price":61.7},{"date":"1398/01/13 04:32","price":61.74},{"date":"1398/01/13 05:08","price":61.87},{"date":"1398/01/13 05:32","price":61.91},{"date":"1398/01/13 06:08","price":61.98},{"date":"1398/01/13 06:32","price":61.91},{"date":"1398/01/13 07:08","price":61.89},{"date":"1398/01/13 07:32","price":61.78},{"date":"1398/01/13 08:08","price":61.8},{"date":"1398/01/13 08:32","price":61.78},{"date":"1398/01/13 09:08","price":61.73},{"date":"1398/01/13 09:32","price":61.72},{"date":"1398/01/13 10:08","price":61.77},{"date":"1398/01/13 10:32","price":61.81},{"date":"1398/01/13 11:08","price":61.73},{"date":"1398/01/13 13:32","price":61.85},{"date":"1398/01/13 14:08","price":62.01},{"date":"1398/01/13 14:32","price":62.02},{"date":"1398/01/13 15:08","price":62.16},{"date":"1398/01/13 15:32","price":62.05},{"date":"1398/01/13 16:08","price":62.01},{"date":"1398/01/13 16:32","price":61.91},{"date":"1398/01/13 17:08","price":61.86},{"date":"1398/01/13 17:32","price":61.77},{"date":"1398/01/13 18:08","price":62.03},{"date":"1398/01/13 18:32","price":62.22},{"date":"1398/01/13 19:08","price":62.3},{"date":"1398/01/13 19:32","price":62.12},{"date":"1398/01/13 20:08","price":62.2},{"date":"1398/01/13 20:32","price":62.44},{"date":"1398/01/13 21:08","price":62.35},{"date":"1398/01/13 21:32","price":62.39},{"date":"1398/01/13 23:08","price":62.55},{"date":"1398/01/13 23:32","price":62.66}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398