کمترین: 
21.02
بیشترین: 
21.93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21.93
زمان: 
1/12 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 12 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 12 فروردین 1398 , 21.93 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/12 11:08","price":21.26},{"date":"1398/01/12 11:32","price":21.31},{"date":"1398/01/12 12:08","price":21.49},{"date":"1398/01/12 12:32","price":21.48},{"date":"1398/01/12 13:08","price":21.46},{"date":"1398/01/12 13:32","price":21.25},{"date":"1398/01/12 14:08","price":21.24},{"date":"1398/01/12 14:32","price":21.17},{"date":"1398/01/12 15:08","price":21.22},{"date":"1398/01/12 15:32","price":21.02},{"date":"1398/01/12 16:08","price":21.14},{"date":"1398/01/12 16:32","price":21.28},{"date":"1398/01/12 18:08","price":21.22},{"date":"1398/01/12 18:32","price":21.48},{"date":"1398/01/12 19:08","price":21.63},{"date":"1398/01/12 19:32","price":21.6},{"date":"1398/01/12 20:08","price":21.72},{"date":"1398/01/12 20:32","price":21.91},{"date":"1398/01/12 21:08","price":21.93}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398