کمترین: 
605.13
بیشترین: 
613.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
608.88
زمان: 
1/12 23:32
قیمت گازوئیل امروز 12 فروردین 1398
قیمت گازوئیلدر تاریخ 12 فروردین 1398 , 608.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/12 05:08","price":606.88},{"date":"1398/01/12 05:32","price":606.38},{"date":"1398/01/12 06:08","price":607},{"date":"1398/01/12 06:32","price":607.13},{"date":"1398/01/12 07:08","price":607.25},{"date":"1398/01/12 07:32","price":607.5},{"date":"1398/01/12 08:08","price":607.63},{"date":"1398/01/12 09:08","price":607.75},{"date":"1398/01/12 09:32","price":608.25},{"date":"1398/01/12 10:08","price":608.5},{"date":"1398/01/12 10:32","price":608.75},{"date":"1398/01/12 11:08","price":608.5},{"date":"1398/01/12 11:32","price":608.38},{"date":"1398/01/12 12:08","price":609.63},{"date":"1398/01/12 12:32","price":611.38},{"date":"1398/01/12 13:08","price":613.13},{"date":"1398/01/12 13:32","price":610.38},{"date":"1398/01/12 14:08","price":610.63},{"date":"1398/01/12 14:32","price":609.63},{"date":"1398/01/12 15:08","price":607.88},{"date":"1398/01/12 15:32","price":608},{"date":"1398/01/12 16:08","price":609.63},{"date":"1398/01/12 18:08","price":608.63},{"date":"1398/01/12 18:32","price":607.38},{"date":"1398/01/12 19:08","price":608.88},{"date":"1398/01/12 19:32","price":605.13},{"date":"1398/01/12 20:08","price":606.13},{"date":"1398/01/12 20:32","price":606.88},{"date":"1398/01/12 21:08","price":605.88},{"date":"1398/01/12 21:32","price":607.13},{"date":"1398/01/12 22:08","price":609.63},{"date":"1398/01/12 22:32","price":610.25},{"date":"1398/01/12 23:08","price":609.13},{"date":"1398/01/12 23:32","price":608.88}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398