کمترین: 
67.91
بیشترین: 
69.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.99
زمان: 
1/12 23:32
قیمت نفت برنت امروز 12 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 12 فروردین 1398 , 68.99 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/12 05:08","price":67.96},{"date":"1398/01/12 05:32","price":67.91},{"date":"1398/01/12 06:08","price":68.03},{"date":"1398/01/12 06:32","price":68.01},{"date":"1398/01/12 07:08","price":68.06},{"date":"1398/01/12 08:08","price":68.12},{"date":"1398/01/12 08:32","price":68.1},{"date":"1398/01/12 09:08","price":68.12},{"date":"1398/01/12 09:32","price":68.16},{"date":"1398/01/12 10:08","price":68.2},{"date":"1398/01/12 10:32","price":68.25},{"date":"1398/01/12 11:08","price":68.19},{"date":"1398/01/12 11:32","price":68.12},{"date":"1398/01/12 12:08","price":68.3},{"date":"1398/01/12 12:32","price":68.5},{"date":"1398/01/12 13:08","price":68.69},{"date":"1398/01/12 13:32","price":68.55},{"date":"1398/01/12 14:08","price":68.62},{"date":"1398/01/12 14:32","price":68.52},{"date":"1398/01/12 15:08","price":68.43},{"date":"1398/01/12 15:32","price":68.45},{"date":"1398/01/12 16:08","price":68.68},{"date":"1398/01/12 16:32","price":68.66},{"date":"1398/01/12 18:08","price":68.47},{"date":"1398/01/12 18:32","price":68.41},{"date":"1398/01/12 19:08","price":68.61},{"date":"1398/01/12 19:32","price":68.41},{"date":"1398/01/12 20:08","price":68.59},{"date":"1398/01/12 20:32","price":68.69},{"date":"1398/01/12 21:08","price":68.59},{"date":"1398/01/12 21:32","price":68.84},{"date":"1398/01/12 22:08","price":68.97},{"date":"1398/01/12 22:32","price":69.11},{"date":"1398/01/12 23:08","price":69.03},{"date":"1398/01/12 23:32","price":68.99}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398