کمترین: 
2.667
بیشترین: 
2.72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.708
زمان: 
1/12 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 12 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 12 فروردین 1398 , 2.708 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/12 03:08","price":2.675},{"date":"1398/01/12 04:08","price":2.667},{"date":"1398/01/12 04:32","price":2.669},{"date":"1398/01/12 05:08","price":2.671},{"date":"1398/01/12 06:32","price":2.675},{"date":"1398/01/12 07:08","price":2.679},{"date":"1398/01/12 07:32","price":2.675},{"date":"1398/01/12 08:08","price":2.679},{"date":"1398/01/12 08:32","price":2.68},{"date":"1398/01/12 10:08","price":2.677},{"date":"1398/01/12 11:08","price":2.68},{"date":"1398/01/12 12:08","price":2.681},{"date":"1398/01/12 12:32","price":2.683},{"date":"1398/01/12 13:08","price":2.684},{"date":"1398/01/12 14:32","price":2.681},{"date":"1398/01/12 15:08","price":2.68},{"date":"1398/01/12 15:32","price":2.683},{"date":"1398/01/12 16:32","price":2.678},{"date":"1398/01/12 18:08","price":2.697},{"date":"1398/01/12 18:32","price":2.711},{"date":"1398/01/12 19:08","price":2.707},{"date":"1398/01/12 19:32","price":2.715},{"date":"1398/01/12 20:08","price":2.718},{"date":"1398/01/12 20:32","price":2.72},{"date":"1398/01/12 21:08","price":2.719},{"date":"1398/01/12 21:32","price":2.716},{"date":"1398/01/12 22:08","price":2.718},{"date":"1398/01/12 22:32","price":2.708},{"date":"1398/01/12 23:08","price":2.712},{"date":"1398/01/12 23:32","price":2.708}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399