کمترین: 
1.8865
بیشترین: 
1.904
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8995
زمان: 
1/12 23:32
قیمت بنزین امروز 12 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 12 فروردین 1398 , 1.8995 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/12 03:08","price":1.8875},{"date":"1398/01/12 04:08","price":1.8865},{"date":"1398/01/12 04:32","price":1.887},{"date":"1398/01/12 05:08","price":1.8895},{"date":"1398/01/12 05:32","price":1.8885},{"date":"1398/01/12 06:08","price":1.89},{"date":"1398/01/12 06:32","price":1.8885},{"date":"1398/01/12 07:08","price":1.8905},{"date":"1398/01/12 07:32","price":1.891},{"date":"1398/01/12 08:08","price":1.8915},{"date":"1398/01/12 09:08","price":1.8925},{"date":"1398/01/12 10:08","price":1.8935},{"date":"1398/01/12 10:32","price":1.8945},{"date":"1398/01/12 11:08","price":1.8925},{"date":"1398/01/12 11:32","price":1.8918},{"date":"1398/01/12 12:08","price":1.8945},{"date":"1398/01/12 12:32","price":1.8975},{"date":"1398/01/12 13:08","price":1.904},{"date":"1398/01/12 13:32","price":1.8996},{"date":"1398/01/12 14:08","price":1.898},{"date":"1398/01/12 14:32","price":1.8955},{"date":"1398/01/12 15:08","price":1.8935},{"date":"1398/01/12 15:32","price":1.8918},{"date":"1398/01/12 16:08","price":1.894},{"date":"1398/01/12 16:32","price":1.893},{"date":"1398/01/12 18:08","price":1.8885},{"date":"1398/01/12 18:32","price":1.887},{"date":"1398/01/12 19:08","price":1.8925},{"date":"1398/01/12 19:32","price":1.8946},{"date":"1398/01/12 20:08","price":1.8955},{"date":"1398/01/12 20:32","price":1.8965},{"date":"1398/01/12 21:08","price":1.8893},{"date":"1398/01/12 21:32","price":1.8965},{"date":"1398/01/12 22:08","price":1.9005},{"date":"1398/01/12 23:08","price":1.8998},{"date":"1398/01/12 23:32","price":1.8995}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398