کمترین: 
1.9752
بیشترین: 
2.0006
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9879
زمان: 
1/12 23:32
قیمت نفت کوره امروز 12 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 12 فروردین 1398 , 1.9879 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/12 03:08","price":1.9752},{"date":"1398/01/12 04:08","price":1.9758},{"date":"1398/01/12 04:32","price":1.9764},{"date":"1398/01/12 05:08","price":1.9792},{"date":"1398/01/12 05:32","price":1.9788},{"date":"1398/01/12 06:08","price":1.9807},{"date":"1398/01/12 06:32","price":1.9796},{"date":"1398/01/12 07:08","price":1.9809},{"date":"1398/01/12 07:32","price":1.9815},{"date":"1398/01/12 08:08","price":1.9821},{"date":"1398/01/12 08:32","price":1.9823},{"date":"1398/01/12 09:08","price":1.9825},{"date":"1398/01/12 09:32","price":1.9838},{"date":"1398/01/12 10:08","price":1.9849},{"date":"1398/01/12 10:32","price":1.9861},{"date":"1398/01/12 11:08","price":1.9849},{"date":"1398/01/12 11:32","price":1.9842},{"date":"1398/01/12 12:08","price":1.9886},{"date":"1398/01/12 12:32","price":1.9938},{"date":"1398/01/12 13:08","price":2.0006},{"date":"1398/01/12 13:32","price":1.9931},{"date":"1398/01/12 14:08","price":1.9941},{"date":"1398/01/12 14:32","price":1.9907},{"date":"1398/01/12 15:08","price":1.9861},{"date":"1398/01/12 15:32","price":1.9849},{"date":"1398/01/12 16:08","price":1.9918},{"date":"1398/01/12 16:32","price":1.9922},{"date":"1398/01/12 17:32","price":1.9912},{"date":"1398/01/12 18:08","price":1.9883},{"date":"1398/01/12 18:32","price":1.9861},{"date":"1398/01/12 19:08","price":1.9858},{"date":"1398/01/12 19:32","price":1.9764},{"date":"1398/01/12 20:08","price":1.9806},{"date":"1398/01/12 20:32","price":1.982},{"date":"1398/01/12 21:08","price":1.98},{"date":"1398/01/12 21:32","price":1.9835},{"date":"1398/01/12 22:08","price":1.9904},{"date":"1398/01/12 22:32","price":1.9918},{"date":"1398/01/12 23:08","price":1.9887},{"date":"1398/01/12 23:32","price":1.9879}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398