کمترین: 
60.34
بیشترین: 
61.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.57
زمان: 
1/12 23:32
قیمت نفت سبک امروز 12 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 12 فروردین 1398 , 61.57 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/12 03:08","price":60.37},{"date":"1398/01/12 04:08","price":60.34},{"date":"1398/01/12 04:32","price":60.38},{"date":"1398/01/12 05:08","price":60.47},{"date":"1398/01/12 05:32","price":60.42},{"date":"1398/01/12 06:08","price":60.46},{"date":"1398/01/12 06:32","price":60.47},{"date":"1398/01/12 07:08","price":60.5},{"date":"1398/01/12 07:32","price":60.51},{"date":"1398/01/12 08:08","price":60.5},{"date":"1398/01/12 09:32","price":60.52},{"date":"1398/01/12 10:08","price":60.59},{"date":"1398/01/12 10:32","price":60.61},{"date":"1398/01/12 11:08","price":60.54},{"date":"1398/01/12 11:32","price":60.49},{"date":"1398/01/12 12:08","price":60.58},{"date":"1398/01/12 12:32","price":60.72},{"date":"1398/01/12 13:08","price":60.83},{"date":"1398/01/12 13:32","price":60.72},{"date":"1398/01/12 14:32","price":60.63},{"date":"1398/01/12 15:08","price":60.58},{"date":"1398/01/12 15:32","price":60.67},{"date":"1398/01/12 16:08","price":60.88},{"date":"1398/01/12 16:32","price":60.86},{"date":"1398/01/12 18:08","price":60.73},{"date":"1398/01/12 18:32","price":60.76},{"date":"1398/01/12 19:08","price":60.99},{"date":"1398/01/12 19:32","price":60.92},{"date":"1398/01/12 20:08","price":61.07},{"date":"1398/01/12 20:32","price":61.12},{"date":"1398/01/12 21:08","price":61.1},{"date":"1398/01/12 21:32","price":61.32},{"date":"1398/01/12 22:08","price":61.51},{"date":"1398/01/12 22:32","price":61.62},{"date":"1398/01/12 23:08","price":61.53},{"date":"1398/01/12 23:32","price":61.57}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398