کمترین: 
34745
بیشترین: 
34771
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34756
زمان: 
1/11 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 11 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 11 فروردین 1398 , 34756 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 13:00","price":34745},{"date":"1398/01/11 14:00","price":34771},{"date":"1398/01/11 15:00","price":34764},{"date":"1398/01/11 16:00","price":34771},{"date":"1398/01/11 18:00","price":34745},{"date":"1398/01/11 19:00","price":34771},{"date":"1398/01/11 20:00","price":34756}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398