کمترین: 
34142
بیشترین: 
34168
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34153
زمان: 
1/11 20:00
قیمت ریال عمان امروز 11 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 11 فروردین 1398 , 34153 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 13:00","price":34142},{"date":"1398/01/11 14:00","price":34168},{"date":"1398/01/11 15:00","price":34160},{"date":"1398/01/11 16:00","price":34168},{"date":"1398/01/11 18:00","price":34142},{"date":"1398/01/11 19:00","price":34168},{"date":"1398/01/11 20:00","price":34153}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398