کمترین: 
3517
بیشترین: 
3519
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3518
زمان: 
1/11 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 11 فروردین 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 11 فروردین 1398 , 3518 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 13:00","price":3517},{"date":"1398/01/11 14:00","price":3519},{"date":"1398/01/11 15:00","price":3518},{"date":"1398/01/11 16:00","price":3519},{"date":"1398/01/11 18:00","price":3517},{"date":"1398/01/11 19:00","price":3519},{"date":"1398/01/11 20:00","price":3518}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398