کمترین: 
17197
بیشترین: 
17210
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17202
زمان: 
1/11 20:00
قیمت پوند امروز 11 فروردین 1398
قیمت پونددر تاریخ 11 فروردین 1398 , 17202 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 12:00","price":17210},{"date":"1398/01/11 13:00","price":17197},{"date":"1398/01/11 14:00","price":17210},{"date":"1398/01/11 15:00","price":17206},{"date":"1398/01/11 16:00","price":17210},{"date":"1398/01/11 18:00","price":17197},{"date":"1398/01/11 19:00","price":17210},{"date":"1398/01/11 20:00","price":17202}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398