کمترین: 
1859000
بیشترین: 
1867000
قیمت تقلبی: 
1860000
زمان: 
1/11 20:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 11 فروردین 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 11 فروردین 1398 , 1860000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 12:00","price":1859000},{"date":"1398/01/11 13:00","price":1863000},{"date":"1398/01/11 14:00","price":1867000},{"date":"1398/01/11 16:00","price":1862000},{"date":"1398/01/11 17:00","price":1864000},{"date":"1398/01/11 18:00","price":1865000},{"date":"1398/01/11 19:00","price":1864000},{"date":"1398/01/11 20:00","price":1860000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398