کمترین: 
1856500
بیشترین: 
1867500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1856500
زمان: 
1/11 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 11 فروردین 1398
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 11 فروردین 1398 , 1856500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 12:00","price":1859500},{"date":"1398/01/11 13:00","price":1863500},{"date":"1398/01/11 14:00","price":1867500},{"date":"1398/01/11 16:00","price":1862500},{"date":"1398/01/11 17:00","price":1865500},{"date":"1398/01/11 19:00","price":1861500},{"date":"1398/01/11 20:00","price":1856500}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398