کمترین: 
1857000
بیشترین: 
1868000
قیمت تقلبی: 
1857000
زمان: 
1/11 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 11 فروردین 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 11 فروردین 1398 , 1857000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 12:00","price":1860000},{"date":"1398/01/11 13:00","price":1864000},{"date":"1398/01/11 14:00","price":1868000},{"date":"1398/01/11 16:00","price":1863000},{"date":"1398/01/11 17:00","price":1866000},{"date":"1398/01/11 19:00","price":1862000},{"date":"1398/01/11 20:00","price":1857000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398