کمترین: 
2068190
بیشترین: 
2069070
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2068190
زمان: 
1/11 16:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 11 فروردین 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 11 فروردین 1398 , 2068190 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 12:00","price":2069070},{"date":"1398/01/11 16:00","price":2068190}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398