کمترین: 
15188
بیشترین: 
15215
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15191
زمان: 
1/11 20:00
قیمت یورو امروز 11 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 11 فروردین 1398 , 15191 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/11 11:00","price":15202},{"date":"1398/01/11 12:00","price":15190},{"date":"1398/01/11 13:00","price":15212},{"date":"1398/01/11 14:00","price":15196},{"date":"1398/01/11 15:00","price":15211},{"date":"1398/01/11 16:00","price":15193},{"date":"1398/01/11 17:00","price":15215},{"date":"1398/01/11 18:00","price":15188},{"date":"1398/01/11 19:00","price":15194},{"date":"1398/01/11 20:00","price":15191}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398