کمترین: 
34745
بیشترین: 
34785
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34771
زمان: 
1/10 18:00
قیمت دینار بحرین امروز 10 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 10 فروردین 1398 , 34771 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":34785},{"date":"1398/01/10 13:00","price":34769},{"date":"1398/01/10 14:00","price":34782},{"date":"1398/01/10 15:00","price":34766},{"date":"1398/01/10 16:00","price":34745},{"date":"1398/01/10 17:00","price":34766},{"date":"1398/01/10 18:00","price":34771}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398