کمترین: 
34142
بیشترین: 
34181
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34168
زمان: 
1/10 18:00
قیمت ریال عمان امروز 10 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 10 فروردین 1398 , 34168 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":34181},{"date":"1398/01/10 13:00","price":34166},{"date":"1398/01/10 14:00","price":34179},{"date":"1398/01/10 15:00","price":34163},{"date":"1398/01/10 16:00","price":34142},{"date":"1398/01/10 17:00","price":34163},{"date":"1398/01/10 18:00","price":34168}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399