کمترین: 
43331
بیشترین: 
43380
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
43364
زمان: 
1/10 18:00
قیمت دینار کویت امروز 10 فروردین 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 43364 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":43380},{"date":"1398/01/10 13:00","price":43361},{"date":"1398/01/10 14:00","price":43377},{"date":"1398/01/10 15:00","price":43357},{"date":"1398/01/10 16:00","price":43331},{"date":"1398/01/10 17:00","price":43357},{"date":"1398/01/10 18:00","price":43364}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398