کمترین: 
1855000
بیشترین: 
1867000
قیمت تقلبی: 
1861000
زمان: 
1/10 20:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 10 فروردین 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 1861000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":1867000},{"date":"1398/01/10 13:00","price":1860000},{"date":"1398/01/10 14:00","price":1856000},{"date":"1398/01/10 15:00","price":1855000},{"date":"1398/01/10 17:00","price":1856000},{"date":"1398/01/10 18:00","price":1857000},{"date":"1398/01/10 19:00","price":1860000},{"date":"1398/01/10 20:00","price":1861000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398