کمترین: 
1847000
بیشترین: 
1871000
قیمت تقلبی: 
1862000
زمان: 
1/10 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 10 فروردین 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 1862000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":1867000},{"date":"1398/01/10 13:00","price":1847000},{"date":"1398/01/10 14:00","price":1848000},{"date":"1398/01/10 15:00","price":1871000},{"date":"1398/01/10 16:00","price":1853000},{"date":"1398/01/10 17:00","price":1857000},{"date":"1398/01/10 18:00","price":1854000},{"date":"1398/01/10 19:00","price":1857000},{"date":"1398/01/10 20:00","price":1862000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398