کمترین: 
2062450
بیشترین: 
2064660
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2062450
زمان: 
1/10 15:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 10 فروردین 1398
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 2062450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 12:00","price":2064660},{"date":"1398/01/10 13:00","price":2063770},{"date":"1398/01/10 15:00","price":2062450}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398