کمترین: 
15191
بیشترین: 
15215
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15212
زمان: 
1/10 20:00
قیمت یورو امروز 10 فروردین 1398
قیمت یورودر تاریخ 10 فروردین 1398 , 15212 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 11:00","price":15198},{"date":"1398/01/10 12:00","price":15215},{"date":"1398/01/10 13:00","price":15203},{"date":"1398/01/10 14:00","price":15210},{"date":"1398/01/10 15:00","price":15191},{"date":"1398/01/10 16:00","price":15199},{"date":"1398/01/10 17:00","price":15206},{"date":"1398/01/10 18:00","price":15213},{"date":"1398/01/10 19:00","price":15197},{"date":"1398/01/10 20:00","price":15212}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398