کمترین: 
11170.2
بیشترین: 
11170.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.2
زمان: 
1/10 10:00
قیمت دینار بحرین امروز 10 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 10 فروردین 1398 , 11170.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 10:00","price":11170.2}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398