کمترین: 
1.9703
بیشترین: 
1.9718
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9704
زمان: 
1/10 02:08
قیمت نفت کوره امروز 10 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 1.9704 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 00:08","price":1.9718},{"date":"1398/01/10 01:08","price":1.9707},{"date":"1398/01/10 01:32","price":1.9703},{"date":"1398/01/10 02:08","price":1.9704}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398