کمترین: 
60.17
بیشترین: 
60.23
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.2
زمان: 
1/10 02:08
قیمت نفت سبک امروز 10 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 10 فروردین 1398 , 60.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/10 00:08","price":60.23},{"date":"1398/01/10 01:08","price":60.19},{"date":"1398/01/10 01:32","price":60.17},{"date":"1398/01/10 02:08","price":60.2}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398