کمترین: 
21.4
بیشترین: 
22.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21.5
زمان: 
1/9 22:08
قیمت ذغال سنگ امروز 9 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 9 فروردین 1398 , 21.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/09 12:08","price":22.18},{"date":"1398/01/09 12:32","price":22.37},{"date":"1398/01/09 13:08","price":22.25},{"date":"1398/01/09 13:32","price":22.26},{"date":"1398/01/09 14:08","price":22.21},{"date":"1398/01/09 14:32","price":21.99},{"date":"1398/01/09 15:08","price":22.02},{"date":"1398/01/09 15:32","price":22.04},{"date":"1398/01/09 16:08","price":21.87},{"date":"1398/01/09 16:32","price":21.93},{"date":"1398/01/09 17:08","price":21.96},{"date":"1398/01/09 17:32","price":22.14},{"date":"1398/01/09 18:08","price":22.17},{"date":"1398/01/09 18:32","price":22.08},{"date":"1398/01/09 19:08","price":21.9},{"date":"1398/01/09 19:32","price":21.96},{"date":"1398/01/09 20:08","price":21.65},{"date":"1398/01/09 20:32","price":21.4},{"date":"1398/01/09 21:08","price":21.5},{"date":"1398/01/09 21:32","price":21.56},{"date":"1398/01/09 22:08","price":21.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398