کمترین: 
67.19
بیشترین: 
68.14
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.73
زمان: 
1/9 23:32
قیمت نفت برنت امروز 9 فروردین 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 9 فروردین 1398 , 67.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/09 00:32","price":67.21},{"date":"1398/01/09 01:08","price":67.19},{"date":"1398/01/09 01:32","price":67.3},{"date":"1398/01/09 02:08","price":67.32},{"date":"1398/01/09 03:08","price":67.31},{"date":"1398/01/09 05:08","price":67.34},{"date":"1398/01/09 05:32","price":67.31},{"date":"1398/01/09 06:08","price":67.34},{"date":"1398/01/09 06:32","price":67.38},{"date":"1398/01/09 07:08","price":67.46},{"date":"1398/01/09 07:32","price":67.48},{"date":"1398/01/09 08:08","price":67.56},{"date":"1398/01/09 08:32","price":67.44},{"date":"1398/01/09 09:08","price":67.41},{"date":"1398/01/09 10:08","price":67.43},{"date":"1398/01/09 10:32","price":67.48},{"date":"1398/01/09 11:08","price":67.41},{"date":"1398/01/09 11:32","price":67.28},{"date":"1398/01/09 12:32","price":67.31},{"date":"1398/01/09 13:08","price":67.42},{"date":"1398/01/09 13:32","price":67.47},{"date":"1398/01/09 14:08","price":67.58},{"date":"1398/01/09 14:32","price":67.5},{"date":"1398/01/09 15:08","price":67.52},{"date":"1398/01/09 15:32","price":67.79},{"date":"1398/01/09 16:08","price":67.93},{"date":"1398/01/09 16:32","price":67.85},{"date":"1398/01/09 17:08","price":68.14},{"date":"1398/01/09 17:32","price":68.06},{"date":"1398/01/09 18:08","price":68},{"date":"1398/01/09 18:32","price":67.66},{"date":"1398/01/09 19:08","price":67.39},{"date":"1398/01/09 19:32","price":67.37},{"date":"1398/01/09 20:08","price":67.61},{"date":"1398/01/09 20:32","price":67.67},{"date":"1398/01/09 21:08","price":67.58},{"date":"1398/01/09 21:32","price":67.56},{"date":"1398/01/09 22:08","price":67.57},{"date":"1398/01/09 22:32","price":67.53},{"date":"1398/01/09 23:08","price":67.7},{"date":"1398/01/09 23:32","price":67.73}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398