کمترین: 
2.663
بیشترین: 
2.727
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.671
زمان: 
1/9 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 9 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 9 فروردین 1398 , 2.671 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/09 00:08","price":2.718},{"date":"1398/01/09 00:32","price":2.72},{"date":"1398/01/09 01:08","price":2.721},{"date":"1398/01/09 01:32","price":2.716},{"date":"1398/01/09 03:08","price":2.719},{"date":"1398/01/09 03:32","price":2.716},{"date":"1398/01/09 04:08","price":2.72},{"date":"1398/01/09 04:32","price":2.721},{"date":"1398/01/09 05:08","price":2.724},{"date":"1398/01/09 05:32","price":2.727},{"date":"1398/01/09 06:08","price":2.722},{"date":"1398/01/09 06:32","price":2.721},{"date":"1398/01/09 07:08","price":2.72},{"date":"1398/01/09 07:32","price":2.721},{"date":"1398/01/09 08:08","price":2.724},{"date":"1398/01/09 08:32","price":2.722},{"date":"1398/01/09 09:08","price":2.724},{"date":"1398/01/09 09:32","price":2.721},{"date":"1398/01/09 10:08","price":2.718},{"date":"1398/01/09 10:32","price":2.721},{"date":"1398/01/09 11:08","price":2.713},{"date":"1398/01/09 12:08","price":2.704},{"date":"1398/01/09 12:32","price":2.695},{"date":"1398/01/09 13:08","price":2.7},{"date":"1398/01/09 13:32","price":2.695},{"date":"1398/01/09 14:08","price":2.699},{"date":"1398/01/09 14:32","price":2.696},{"date":"1398/01/09 15:08","price":2.695},{"date":"1398/01/09 15:32","price":2.692},{"date":"1398/01/09 16:08","price":2.697},{"date":"1398/01/09 17:08","price":2.699},{"date":"1398/01/09 17:32","price":2.7},{"date":"1398/01/09 18:08","price":2.681},{"date":"1398/01/09 18:32","price":2.687},{"date":"1398/01/09 19:08","price":2.684},{"date":"1398/01/09 19:32","price":2.687},{"date":"1398/01/09 20:08","price":2.683},{"date":"1398/01/09 20:32","price":2.688},{"date":"1398/01/09 21:08","price":2.687},{"date":"1398/01/09 21:32","price":2.683},{"date":"1398/01/09 22:08","price":2.679},{"date":"1398/01/09 22:32","price":2.673},{"date":"1398/01/09 23:08","price":2.663},{"date":"1398/01/09 23:32","price":2.671}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398