کمترین: 
1.8655
بیشترین: 
1.8975
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8855
زمان: 
1/9 23:32
قیمت بنزین امروز 9 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 9 فروردین 1398 , 1.8855 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/09 00:08","price":1.8665},{"date":"1398/01/09 00:32","price":1.867},{"date":"1398/01/09 01:32","price":1.8703},{"date":"1398/01/09 02:08","price":1.871},{"date":"1398/01/09 03:32","price":1.8715},{"date":"1398/01/09 05:08","price":1.8725},{"date":"1398/01/09 05:32","price":1.8715},{"date":"1398/01/09 06:32","price":1.8722},{"date":"1398/01/09 07:08","price":1.8735},{"date":"1398/01/09 08:08","price":1.8745},{"date":"1398/01/09 08:32","price":1.8725},{"date":"1398/01/09 09:32","price":1.8715},{"date":"1398/01/09 10:08","price":1.8705},{"date":"1398/01/09 10:32","price":1.8725},{"date":"1398/01/09 11:08","price":1.8695},{"date":"1398/01/09 11:32","price":1.8655},{"date":"1398/01/09 12:08","price":1.8663},{"date":"1398/01/09 12:32","price":1.8678},{"date":"1398/01/09 13:08","price":1.8745},{"date":"1398/01/09 13:32","price":1.8792},{"date":"1398/01/09 14:08","price":1.8785},{"date":"1398/01/09 14:32","price":1.876},{"date":"1398/01/09 15:08","price":1.8765},{"date":"1398/01/09 15:32","price":1.8875},{"date":"1398/01/09 16:08","price":1.894},{"date":"1398/01/09 16:32","price":1.8936},{"date":"1398/01/09 17:08","price":1.8975},{"date":"1398/01/09 17:32","price":1.8958},{"date":"1398/01/09 18:08","price":1.891},{"date":"1398/01/09 18:32","price":1.8816},{"date":"1398/01/09 19:08","price":1.8704},{"date":"1398/01/09 19:32","price":1.87},{"date":"1398/01/09 20:08","price":1.876},{"date":"1398/01/09 20:32","price":1.878},{"date":"1398/01/09 21:08","price":1.879},{"date":"1398/01/09 21:32","price":1.8768},{"date":"1398/01/09 22:08","price":1.873},{"date":"1398/01/09 22:32","price":1.8776},{"date":"1398/01/09 23:08","price":1.8845},{"date":"1398/01/09 23:32","price":1.8855}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398