کمترین: 
1.9692
بیشترین: 
1.993
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9739
زمان: 
1/9 23:32
قیمت نفت کوره امروز 9 فروردین 1398
قیمت نفت کورهدر تاریخ 9 فروردین 1398 , 1.9739 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/09 00:08","price":1.9731},{"date":"1398/01/09 01:08","price":1.9721},{"date":"1398/01/09 01:32","price":1.9734},{"date":"1398/01/09 03:08","price":1.9735},{"date":"1398/01/09 03:32","price":1.9738},{"date":"1398/01/09 04:08","price":1.9744},{"date":"1398/01/09 04:32","price":1.9745},{"date":"1398/01/09 05:08","price":1.9752},{"date":"1398/01/09 05:32","price":1.9742},{"date":"1398/01/09 06:08","price":1.9748},{"date":"1398/01/09 07:08","price":1.9767},{"date":"1398/01/09 07:32","price":1.9773},{"date":"1398/01/09 08:08","price":1.9783},{"date":"1398/01/09 08:32","price":1.9772},{"date":"1398/01/09 09:08","price":1.9766},{"date":"1398/01/09 09:32","price":1.9756},{"date":"1398/01/09 10:08","price":1.9766},{"date":"1398/01/09 10:32","price":1.9777},{"date":"1398/01/09 11:08","price":1.9752},{"date":"1398/01/09 11:32","price":1.9711},{"date":"1398/01/09 12:08","price":1.9724},{"date":"1398/01/09 12:32","price":1.9739},{"date":"1398/01/09 13:08","price":1.9779},{"date":"1398/01/09 13:32","price":1.9758},{"date":"1398/01/09 14:08","price":1.9806},{"date":"1398/01/09 14:32","price":1.9789},{"date":"1398/01/09 15:08","price":1.9819},{"date":"1398/01/09 15:32","price":1.9856},{"date":"1398/01/09 16:08","price":1.9873},{"date":"1398/01/09 16:32","price":1.9872},{"date":"1398/01/09 17:08","price":1.9903},{"date":"1398/01/09 17:32","price":1.993},{"date":"1398/01/09 18:08","price":1.9918},{"date":"1398/01/09 18:32","price":1.9788},{"date":"1398/01/09 19:08","price":1.9739},{"date":"1398/01/09 19:32","price":1.9722},{"date":"1398/01/09 20:08","price":1.9743},{"date":"1398/01/09 20:32","price":1.9768},{"date":"1398/01/09 21:08","price":1.9722},{"date":"1398/01/09 21:32","price":1.9692},{"date":"1398/01/09 22:08","price":1.9706},{"date":"1398/01/09 22:32","price":1.9719},{"date":"1398/01/09 23:08","price":1.9747},{"date":"1398/01/09 23:32","price":1.9739}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398