کمترین: 
59.38
بیشترین: 
60.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.26
زمان: 
1/9 23:32
قیمت نفت سبک امروز 9 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 9 فروردین 1398 , 60.26 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/09 00:08","price":59.38},{"date":"1398/01/09 00:32","price":59.39},{"date":"1398/01/09 01:08","price":59.41},{"date":"1398/01/09 01:32","price":59.5},{"date":"1398/01/09 02:08","price":59.52},{"date":"1398/01/09 03:08","price":59.49},{"date":"1398/01/09 03:32","price":59.5},{"date":"1398/01/09 04:08","price":59.52},{"date":"1398/01/09 05:08","price":59.55},{"date":"1398/01/09 05:32","price":59.54},{"date":"1398/01/09 06:08","price":59.52},{"date":"1398/01/09 07:08","price":59.59},{"date":"1398/01/09 07:32","price":59.64},{"date":"1398/01/09 08:08","price":59.67},{"date":"1398/01/09 08:32","price":59.62},{"date":"1398/01/09 09:32","price":59.61},{"date":"1398/01/09 10:08","price":59.62},{"date":"1398/01/09 10:32","price":59.66},{"date":"1398/01/09 11:08","price":59.62},{"date":"1398/01/09 11:32","price":59.52},{"date":"1398/01/09 12:08","price":59.56},{"date":"1398/01/09 12:32","price":59.59},{"date":"1398/01/09 13:08","price":59.74},{"date":"1398/01/09 13:32","price":59.77},{"date":"1398/01/09 14:08","price":59.84},{"date":"1398/01/09 14:32","price":59.77},{"date":"1398/01/09 15:08","price":59.8},{"date":"1398/01/09 15:32","price":60.02},{"date":"1398/01/09 16:08","price":60.16},{"date":"1398/01/09 16:32","price":60.12},{"date":"1398/01/09 17:08","price":60.48},{"date":"1398/01/09 17:32","price":60.52},{"date":"1398/01/09 18:08","price":60.48},{"date":"1398/01/09 18:32","price":60.14},{"date":"1398/01/09 19:08","price":59.93},{"date":"1398/01/09 19:32","price":59.78},{"date":"1398/01/09 20:08","price":60.06},{"date":"1398/01/09 20:32","price":60.19},{"date":"1398/01/09 21:08","price":60.08},{"date":"1398/01/09 21:32","price":60.05},{"date":"1398/01/09 22:08","price":60.13},{"date":"1398/01/09 23:08","price":60.27},{"date":"1398/01/09 23:32","price":60.26}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398