کمترین: 
34754
بیشترین: 
34782
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34773
زمان: 
1/8 16:00
قیمت دینار بحرین امروز 8 فروردین 1398
قیمت دینار بحریندر تاریخ 8 فروردین 1398 , 34773 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 13:00","price":34782},{"date":"1398/01/08 15:00","price":34754},{"date":"1398/01/08 16:00","price":34773}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398