کمترین: 
34153
بیشترین: 
34181
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34171
زمان: 
1/8 16:00
قیمت ریال عمان امروز 8 فروردین 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 8 فروردین 1398 , 34171 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 13:00","price":34181},{"date":"1398/01/08 14:00","price":34179},{"date":"1398/01/08 15:00","price":34153},{"date":"1398/01/08 16:00","price":34171}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398