کمترین: 
1875000
بیشترین: 
1878000
قیمت تقلبی: 
1876000
زمان: 
1/8 15:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 8 فروردین 1398
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 1876000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 13:00","price":1875000},{"date":"1398/01/08 14:00","price":1878000},{"date":"1398/01/08 15:00","price":1876000}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399