کمترین: 
21.59
بیشترین: 
22.51
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.24
زمان: 
1/8 22:08
قیمت ذغال سنگ امروز 8 فروردین 1398
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 22.24 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 12:08","price":21.66},{"date":"1398/01/08 13:08","price":21.63},{"date":"1398/01/08 13:32","price":21.59},{"date":"1398/01/08 14:08","price":21.75},{"date":"1398/01/08 14:32","price":21.78},{"date":"1398/01/08 15:08","price":21.77},{"date":"1398/01/08 16:08","price":22.06},{"date":"1398/01/08 16:32","price":21.99},{"date":"1398/01/08 17:08","price":22.09},{"date":"1398/01/08 17:32","price":22.14},{"date":"1398/01/08 18:08","price":22.36},{"date":"1398/01/08 19:08","price":22.28},{"date":"1398/01/08 20:08","price":22.46},{"date":"1398/01/08 20:32","price":22.51},{"date":"1398/01/08 21:08","price":22.38},{"date":"1398/01/08 22:08","price":22.24}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398