کمترین: 
1870000
بیشترین: 
1876000
قیمت تقلبی: 
1876000
زمان: 
1/8 15:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 8 فروردین 1398
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 1876000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 12:00","price":1870000},{"date":"1398/01/08 14:00","price":1874000},{"date":"1398/01/08 15:00","price":1876000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398