کمترین: 
58.49
بیشترین: 
59.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.34
زمان: 
1/8 23:08
قیمت نفت سبک امروز 8 فروردین 1398
قیمت نفت سبکدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 59.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 00:32","price":59.38},{"date":"1398/01/08 02:08","price":59.41},{"date":"1398/01/08 03:08","price":59.32},{"date":"1398/01/08 03:32","price":59.3},{"date":"1398/01/08 04:08","price":59.28},{"date":"1398/01/08 05:08","price":59.25},{"date":"1398/01/08 05:32","price":59.18},{"date":"1398/01/08 06:08","price":59.17},{"date":"1398/01/08 06:32","price":59.09},{"date":"1398/01/08 07:08","price":59.19},{"date":"1398/01/08 07:32","price":59.21},{"date":"1398/01/08 08:08","price":59.25},{"date":"1398/01/08 09:32","price":59.2},{"date":"1398/01/08 10:08","price":59.16},{"date":"1398/01/08 10:32","price":59.12},{"date":"1398/01/08 11:08","price":59.19},{"date":"1398/01/08 12:08","price":59.12},{"date":"1398/01/08 13:08","price":58.97},{"date":"1398/01/08 14:08","price":59.18},{"date":"1398/01/08 14:32","price":59.3},{"date":"1398/01/08 15:08","price":59.16},{"date":"1398/01/08 15:32","price":59.06},{"date":"1398/01/08 16:08","price":58.63},{"date":"1398/01/08 16:32","price":58.62},{"date":"1398/01/08 17:08","price":58.58},{"date":"1398/01/08 17:32","price":58.53},{"date":"1398/01/08 18:08","price":58.49},{"date":"1398/01/08 18:32","price":58.87},{"date":"1398/01/08 19:08","price":59.12},{"date":"1398/01/08 20:08","price":58.82},{"date":"1398/01/08 20:32","price":58.98},{"date":"1398/01/08 21:08","price":58.88},{"date":"1398/01/08 22:08","price":59.2},{"date":"1398/01/08 23:08","price":59.34}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398