کمترین: 
2.712
بیشترین: 
2.748
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.716
زمان: 
1/8 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 8 فروردین 1398
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 8 فروردین 1398 , 2.716 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 00:08","price":2.721},{"date":"1398/01/08 00:32","price":2.726},{"date":"1398/01/08 01:08","price":2.724},{"date":"1398/01/08 05:08","price":2.726},{"date":"1398/01/08 05:32","price":2.728},{"date":"1398/01/08 06:08","price":2.727},{"date":"1398/01/08 07:08","price":2.728},{"date":"1398/01/08 07:32","price":2.732},{"date":"1398/01/08 08:08","price":2.729},{"date":"1398/01/08 08:32","price":2.727},{"date":"1398/01/08 09:08","price":2.728},{"date":"1398/01/08 09:32","price":2.729},{"date":"1398/01/08 10:08","price":2.738},{"date":"1398/01/08 10:32","price":2.732},{"date":"1398/01/08 11:08","price":2.736},{"date":"1398/01/08 12:08","price":2.743},{"date":"1398/01/08 13:32","price":2.744},{"date":"1398/01/08 14:08","price":2.742},{"date":"1398/01/08 14:32","price":2.743},{"date":"1398/01/08 15:32","price":2.748},{"date":"1398/01/08 16:08","price":2.743},{"date":"1398/01/08 16:32","price":2.732},{"date":"1398/01/08 17:08","price":2.744},{"date":"1398/01/08 17:32","price":2.734},{"date":"1398/01/08 18:08","price":2.728},{"date":"1398/01/08 18:32","price":2.727},{"date":"1398/01/08 19:08","price":2.712},{"date":"1398/01/08 20:08","price":2.731},{"date":"1398/01/08 20:32","price":2.724},{"date":"1398/01/08 22:08","price":2.721},{"date":"1398/01/08 23:08","price":2.716}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398