کمترین: 
1.821
بیشترین: 
1.8697
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8663
زمان: 
1/8 23:08
قیمت بنزین امروز 8 فروردین 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 8 فروردین 1398 , 1.8663 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/01/08 00:08","price":1.8697},{"date":"1398/01/08 00:32","price":1.8685},{"date":"1398/01/08 03:08","price":1.867},{"date":"1398/01/08 03:32","price":1.8655},{"date":"1398/01/08 05:08","price":1.865},{"date":"1398/01/08 05:32","price":1.8635},{"date":"1398/01/08 06:08","price":1.8622},{"date":"1398/01/08 06:32","price":1.8565},{"date":"1398/01/08 07:08","price":1.8586},{"date":"1398/01/08 07:32","price":1.858},{"date":"1398/01/08 08:08","price":1.8595},{"date":"1398/01/08 09:08","price":1.8605},{"date":"1398/01/08 09:32","price":1.859},{"date":"1398/01/08 10:08","price":1.8575},{"date":"1398/01/08 10:32","price":1.8545},{"date":"1398/01/08 11:08","price":1.8565},{"date":"1398/01/08 12:08","price":1.8515},{"date":"1398/01/08 13:08","price":1.8455},{"date":"1398/01/08 13:32","price":1.8435},{"date":"1398/01/08 14:08","price":1.8434},{"date":"1398/01/08 14:32","price":1.844},{"date":"1398/01/08 15:08","price":1.8395},{"date":"1398/01/08 15:32","price":1.8385},{"date":"1398/01/08 16:08","price":1.8315},{"date":"1398/01/08 16:32","price":1.8345},{"date":"1398/01/08 17:08","price":1.8337},{"date":"1398/01/08 17:32","price":1.8274},{"date":"1398/01/08 18:08","price":1.821},{"date":"1398/01/08 18:32","price":1.8461},{"date":"1398/01/08 19:08","price":1.8559},{"date":"1398/01/08 20:08","price":1.8445},{"date":"1398/01/08 20:32","price":1.847},{"date":"1398/01/08 21:08","price":1.8435},{"date":"1398/01/08 22:08","price":1.8602},{"date":"1398/01/08 23:08","price":1.8663}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398